Objednávka

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.).
 2. Predávajúci − prevádzkovateľ, ako aj oprávnená osoba, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 3. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov uvedených v objednávke (ďalej len "osobné údaje") do databázy predávajúceho, t. j. spoločnosti Ferty s.r.o., so sídlom Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava, IČO: 50 731 742, a s ich spracovaním.
 4. Predávajúci spracúva nasledujúce osobné údaje:
  • titul,
  • meno a priezvisko,
  • adresa bydliska,
  • fakturačná adresa,
  • adresa dodania tovaru,
  • e-mailová adresa,
  • kontaktné telefónne číslo a
  • bankové spojenie (IBAN účtu)
  za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencií objednávok a kúpnych zmlúv, evidencií osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií.
 5. Všetky osobné údaje kupujúcich, ktoré budú predávajúcemu poskytnuté, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté tretím osobám, s výnimkou zmluvného prepravcu, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru.
 6. Kupujúci súhlasí s tým, že pri prevzatí tovaru plateného prostredníctvom bankového prevodu alebo na dobierku je predávajúci, pracovník výdajného miesta či prepravca poverený dodaním tovaru kupujúcemu oprávnený overiť totožnosť osoby preberajúcej tovar osobným dokladom, t. j. občianskym preukazom alebo cestovným pasom a zaznamenať si číslo osobného dokladu, poprípade iný údaj identifikujúci osobu, ktorá tovar prevzala, v záujme predchádzania podvodnému konaniu. K zaznamenaniu osobného údaja spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete a k jeho uchovaniu po dobu šiestich mesiacov od dátumu prevzatia tovaru dáva kupujúci predávajúcemu svoj výslovný súhlas.
 7. Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese predávajúceho odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu ako aj ďalšie práva. V prípade pochybností o dodržiavaní práv má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 8. Práva dotknutej osoby sú podrobnejšie upravené ustanovením §28 zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.).