Objednávka

Ochrana osobných údajov

 1. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú spoločnosť Ferty s.r.o., so sídlom Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava, IČO: 50 731 742 (ďalej len "predávajúci") uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode (ďalej len "e-shop"). Táto kúpna zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
 2. Aké osobné údaje spracúvavame? Predávajúci spracúva iba osobné údaje, ktoré kupujúci predávajúcemu sám poskytol a ktoré sú nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z.).
  Predávajúci spracúva nasledujúce osobné údaje:
  • titul,
  • meno a priezvisko,
  • adresa bydliska,
  • fakturačná adresa,
  • adresa dodania tovaru,
  • e-mailová adresa,
  • kontaktné telefónne číslo a
  • bankové spojenie (IBAN účtu)
 3. Prečo zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje? Osobné údaje kupujúceho spracúva predávajúci za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencií objednávok a kúpnych zmlúv, evidencií osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií.
 4. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete − Ak nám poskytnete osobné údaje tretej osoby, je Vašou povinnosťou túto osobu o tejto skutočnosti informovať a zabezpečiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
 5. Predávajúci − prevádzkovateľ, ako aj oprávnená osoba, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 6. Zverejňovanie osobných údajov − Osobné údaje kupujúceho nezverejňujeme.
 7. Prenos osobných údajov do tretích krajín − Neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín.
 8. Cookies − Predávajúci nespracúvava cookies.
 9. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy − jedná sa predovšetkým o údaje nevyhnutné pre fakturáciu a doručenie.
 10. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
 11. Všetky osobné údaje kupujúcich, ktoré budú predávajúcemu poskytnuté, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté tretím osobám, s výnimkou zmluvného prepravcu, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.
 12. Vaše práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov − Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje predávajúci spracúva v e-shope. Kupujúci má právo prístupu k takýmto údajom a tiež právo na informácie týkajúce sa:
  • účelu, na ktorý sa spracúvajú,
  • kategórie údajov aké sa spracúvajú a
  • komu sa osobné údaje poskytujú,
  • dĺžky doby uchovávania osobných údajov ako aj
  • či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

  Kupujúci má:
  • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
  • právo opraviť alebo doplniť svoje osobné údaje,
  • právo požadovať obmedzenie ich spracovania,
  • právo vzniesť námietku alebo podať sťažnosť proti spracúvaniu jeho osobných údajov,
  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo požadovať prenesenie osobných údajov,
  • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia jeho osobných údajov
  • a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)
 13. Pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR je spracúvanie osobných údajov kupujúceho nevyhnutné aj na účely archivácie, napríklad archivácia účtovných dokladov po dobu 10 rokov. Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 14. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov − Náš e-shop nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš e-shop používať iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 15. Pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať kupujúci Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.