Objednávka

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti

 • Ferty s.r.o.
 • so sídlom Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117479/B
 • IČO: 50 731 742
 • DIČ: 2120466359
 • Kontaktné údaje predávajúceho:
 • Telefón: 0915 202 508
 • E-mail: info@daysy.sk
 • Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK7909000000005126790215 (ďalej len "predávajúci").
 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode (ďalej len "e-shop") prevádzkovanom predávajúcim na internetovej adrese www.daysy.sk, pričom bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
  2. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.), Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.) a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z.z.). Všetky uvádzané právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.
  3. Orgány dozoru:
   • Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len "SOI")
   • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
   • Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
   • Odbor výkonu dozoru: 02/58 272 172, 02/58 272 104
   • Odbor ochrany spotrebiteľa − internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet: 02/58 272 159
   • Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len "ŠUKL")
   • Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
   • Telefón: 02/50 701 111
   • Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
   • Poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
   • Sekcia zdravotníckych pomôcok: 02/50 701 307
   • Oddelenie registrácie, evidencie, bezpečnosti a dohľadu nad trhom so zdravotníckymi pomôckami: 02/50 701 213
   • Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len "SMI")
   • Geologická 1, 821 06 Bratislava
   • Telefón: 02 /40 203 670
   • E-mail: smi@smi.sk
  4. Kupujúci je osoba, ktorá riadne vyplní a odošle objednávku na stránke www.daysy.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia len pre nákup tovaru kupujúcim − spotrebiteľom (t. j. osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Na nákup tovaru kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a iné platné právne predpisy SR.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke www.daysy.sk v deň odoslania objednávky a ktoré kupujúci obdrží v prílohe e-mailu potvrdzujúceho jeho objednávku. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne oboznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení oboznámiť.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho, pokiaľ kupujúci podstatným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo platné právne predpisy, alebo ktorý svojím konaním poškodzuje dobré meno predávajúceho.
  7. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť zobrazeného tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky alebo otázky kupujúceho.
 2. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy
  1. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Po potvrdení príslušným tlačidlom bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie je záväzné.
  2. Predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu objednávky telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia").
  3. Okamihom, kedy kupujúci obdrží od predávajúceho akceptáciu objednávky, je ponuka predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedenej v objednávke záväzná až do doby dodania tovaru kupujúcemu. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou objednávky (telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu) zo strany predávajúceho kupujúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi SR.
  4. Predávajúci je oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne), žiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom (napríklad písomne alebo telefonicky). V prípade, že kupujúci túto dodatočnú autorizáciu požadovaným spôsobom nevykoná, objednávka sa považuje za neplatnú a kúpna zmluva tak stráca platnosť.
  5. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Práva a povinnosti predávajúceho
   1. Predávajúci je povinný:
    • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
    • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
    • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
   2. Predávajúci má právo:
    • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
    • predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
  2. Práva a povinnosti kupujúceho
   1. Kupujúci je povinný:
    • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
    • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
    • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
    • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
   2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 4. Cena
  1. Ceny tovaru uvedené na internetovej stránke www.daysy.sk sú uvádzané ako konečné. Na účely kúpnej zmluvy sa použije vždy cena tovaru uvedená pri tovare v čase jeho objednávania kupujúcim.
  2. K cene tovaru budú v objednávkovom formulári pripočítané náklady na dopravu tovaru kupujúcemu.
  3. Celková cena po vyplnení objednávkového formulára je uvedená aj vrátane ceny za dopravu. Táto celková cena bude uvedená v objednávke, ako aj v akceptácii.
  4. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad, dodací list a záručný list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení celkovej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci celkovú cenu, alebo jej časť, uhradí a predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti predávajúci neodkladne už uhradenú čiastku celkovej ceny kupujúcemu bankovým prevodom, najneskôr však do 14 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.
 5. Dodacia lehota, dodanie a platobné podmienky
  1. Dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia celkovej ceny, resp. jej dohodnutej časti (zálohy) predávajúcemu, t. j. od pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
  2. Konkrétne dodacie lehoty budú upresnené pri spracovaní objednávky alebo budú poskytnuté na vyžiadanie v prípade záujmu.
  3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tomto bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania objednaného tovaru. Pokiaľ kupujúci so zmenou nesúhlasí, má aj kupujúci aj predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy si zmluvné strany vrátia všetko, čo si pred odstúpením od zmluvy vzájomne plnili.
  4. Podmienky dodania tovaru:
   • Tovar je dodávaný zmluvným prepravcom Slovak Parcel Service s.r.o. v pracovných dňoch.
   • Predávajúci účtuje v súvislosti s dodaním tovaru kupujúcemu pri platbe prevodom 5 EUR a pri doručení na dobierku 12 EUR.
   • Spôsob platby: Tovar je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu na účet predávajúceho (bez príplatku) alebo na dobierku, teda kupujúci uhradí cenu tovaru a dopravy až pri dodaní tovaru prepravcovi (prepravnou spoločnosťou je účtovaný príplatok za dobierku vo výške +2 EUR).
 6. Prevzatie zásielky
  1. Kupujúci je povinný riadne doručenú a nepoškodenú zásielku s tovarom od prepravcu riadne prevziať. Ak má však zásielka zasielaná prostredníctvom prepravcu známky zjavného poškodenia, je kupujúci povinný prevzatie zásielky odmietnuť a vrátiť ju prepravcovi. Ak tak neurobí, nie je oprávnený namietať poškodenie tovaru pri preprave a má sa za to, že zásielka bola doručená kupujúcemu nepoškodená.
  2. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode a na neskoršiu reklamáciu o poškodení obalu zásielky sa neprihliada.
  3. Kupujúci je povinný poškodenie tovaru pri preprave, ktoré nebolo zjavné pred otvorením zásielky, reklamovať najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru, aby tým umožnil predávajúcemu bezodkladné uplatnenie nárokov z vadne vykonanej prepravy tovaru voči prepravcovi. Ak neoznámi kupujúci predávajúcemu informáciu o poškodení tovaru najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky, má sa za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim bol nepoškodený.
  4. Faktúra za tovar je priložená v označenom balíku a slúži zároveň aj ako daňový doklad a záručný list.
 7. Reklamačný poriadok
  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, má tento vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca tovaru popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe urobenej reklamy, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza.
  2. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
  3. Nároky kupujúceho
   1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
   2. Ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo jeho súčasti (ak sa vada týka len jeho súčasti). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
   3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, alebo ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, resp. pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
   4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
  4. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, najmä týmito spôsobmi:
   1. výrobok bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na obsluhu alebo ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním,
   2. výrobok je mechanicky poškodený (napr. v prípade nedovoleného zásahu do výrobku),
   3. vada bola spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním alebo tým, že výrobok bol používaný k inému než obvyklému účelu alebo na iný, než výrobcom stanovený účel.
  5. Ďalej sa zodpovednosť predávajúceho v rozsahu uvedenom vyššie nevzťahuje na prípady:
   1. ak má kupujúcim uvádzaná vada charakter opotrebenia, ktoré je spôsobené obvyklým užívaním výrobku,
   2. ak to vyplýva z povahy výrobku.
  6. Zodpovednosť za vady sa ďalej z povahy veci nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nepozornosťou kupujúceho, živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi, napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, teda nie vadným plnením zo strany predávajúceho.
  7. V prípade výskytu vady, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu písomne na adrese Ferty s.r.o., Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava, s uvedením popisu vady tovaru.
  8. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  9. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
  10. Reklamáciu je možné uznať iba v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:
   1. že ešte neuplynula záručná doba na tovar; túto skutočnosť kupujúci preukáže spravidla dokladom o kúpe.
   2. že tovar kúpil od predávajúceho a za akú cenu; túto skutočnosť kupujúci preukáže spravidla platným dokladom o kúpe s vyznačeným dátumom nákupu, preukazujúcim nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho;
   3. že je tovar vadný; za tým účelom kupujúci predloží vadný výrobok alebo vadu preukáže servisnému technikovi,
   4. že reklamácia je uplatnená písomne.
  11. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany kupujúceho riadne splnená, nemôže byť reklamácia predávajúcim uznaná ako oprávnená.
  12. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o vybavení reklamácie a o tom, od akej lehoty si má svoj tovar vyzdvihnúť, prípadne ho informuje o spätnom zaslaní tovaru.
 8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť monitor plodnosti Daysy na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok (Vyhláška č. 21/2012 Z. z., ďalej len "vyhláška"). V zmysle § 6, ods. 2 vyhlášky možno vrátiť nepoužitý monitor plodnosti Daysy, ktorý je zdravotníckou pomôckou, do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
   1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
   2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
   3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
   4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
   5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
  2. Vrátená zdravotnícka pomôcka musí byť nepoužitá, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom a faktúrou.
  3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar, alebo ak sa
   1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
  4. Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru.
  5. Na odstúpenie od zmluvy kupujúci použije pripojený formulár, prípadne urobí iné oznámenie odoslané na adresu alebo e-mail predávajúceho, kde písomne uvedie, že odstupuje od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky alebo čísla faktúry (daňového dokladu), dátumu nákupu a pre vrátenie preňazí aj čísla účtu.
  6. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe − bez tohto dokladu si kupujúci nemôže toto právo uplatniť.
  7. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje zaslať oznámenie o uplatnení tohto práva pred uplynutím stanovenej lehoty.
  8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy bol predávajúci o rozhodnutí kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy informovaný, všetky platby, ktoré od neho dostal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim).
  9. Platba bude predávajúcim spravidla vrátená rovnakým spôsobom, akým bola od kupujúceho prijatá, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. S vrátením platby môže predávajúci počkať do tej doby, než mu bude tovar vrátený.
  10. Spätné prevzatie tovaru
   1. Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď kupujúci oznámi, že odstupuje od zmluvy, zašle kupujúci tovar (odporúčame zaslať tovar doporučene alebo ako poistenú zásielku) späť na adresu Ferty, s.r.o., Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava, alebo ho po dohode s predávajúcim odovzdá osobne na tej istej adrese. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ tovar zašle kupujúci späť pred uplynutím 14 dní.
   2. Kupujúci znáša svoje priame náklady spojené s vrátením tovaru späť predávajúcemu.
   3. Kupujúci nemôže tovar odoslať na dobierku, v prípade takého zaslania nemusí byť predávajúcim prevzatý, prípadne budú vzniknuté náklady uplatnené voči kupujúcemu.
   4. Tovar vráti kupujúci v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom a zabezpečí vhodným zabalením tovaru, aby na ňom nevznikla pri preprave škoda. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúča predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti poškodeniu a znehodnoteniu.
  11. Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru
   1. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
   2. V prípade zníženia hodnoty tovaru vo väčšom rozsahu, než je uvedené v predchádzajúcej vete, je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, najmä vtedy, ak k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si voči kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu, výšku tejto kompenzácie je však povinný preukázať.
 9. Spracovanie a ochrana osobných údajov
  1. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú spoločnosť Ferty s.r.o., so sídlom Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava, IČO: 50 731 742 (ďalej len "predávajúci") uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode (ďalej len "e-shop"). Táto kúpna zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
  2. Aké osobné údaje spracúvavame? Predávajúci spracúva iba osobné údaje, ktoré kupujúci predávajúcemu sám poskytol a ktoré sú nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z.).
   Predávajúci spracúva nasledujúce osobné údaje:
   • titul,
   • meno a priezvisko,
   • adresa bydliska,
   • fakturačná adresa,
   • adresa dodania tovaru,
   • e-mailová adresa,
   • kontaktné telefónne číslo a
   • bankové spojenie (IBAN účtu)
  3. Prečo zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje? Osobné údaje kupujúceho spracúva predávajúci za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencií objednávok a kúpnych zmlúv, evidencií osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií.
  4. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete − Ak nám poskytnete osobné údaje tretej osoby, je Vašou povinnosťou túto osobu o tejto skutočnosti informovať a zabezpečiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
  5. Predávajúci − prevádzkovateľ, ako aj oprávnená osoba, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  6. Zverejňovanie osobných údajov − Osobné údaje kupujúceho nezverejňujeme.
  7. Prenos osobných údajov do tretích krajín − Neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín.
  8. Cookies − Predávajúci nespracúvava cookies.
  9. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy − jedná sa predovšetkým o údaje nevyhnutné pre fakturáciu a doručenie.
  10. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
  11. Všetky osobné údaje kupujúcich, ktoré budú predávajúcemu poskytnuté, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté tretím osobám, s výnimkou zmluvného prepravcu, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.
  12. Vaše práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov − Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje predávajúci spracúva v e-shope. Kupujúci má právo prístupu k takýmto údajom a tiež právo na informácie týkajúce sa:
   • účelu, na ktorý sa spracúvajú,
   • kategórie údajov aké sa spracúvajú a
   • komu sa osobné údaje poskytujú,
   • dĺžky doby uchovávania osobných údajov ako aj
   • či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

   Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

   Kupujúci má:
   • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
   • právo opraviť alebo doplniť svoje osobné údaje,
   • právo požadovať obmedzenie ich spracovania,
   • právo vzniesť námietku alebo podať sťažnosť proti spracúvaniu jeho osobných údajov,
   • právo na prístup k osobným údajom,
   • právo požadovať prenesenie osobných údajov,
   • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia jeho osobných údajov
   • a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)
  13. Pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR je spracúvanie osobných údajov kupujúceho nevyhnutné aj na účely archivácie, napríklad archivácia účtovných dokladov po dobu 10 rokov. Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
  14. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov − Náš e-shop nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš e-shop používať iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
  15. Pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať kupujúci Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 10. Alternatívne riešenie sporov
  1. Spotrebiteľ − kupujúci má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014) a zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (Zákon č. 391/2015) možnosť podať sťažnosť v prípade porušenia niektorých jeho práv súvisiacich s nákupom online. Cieľom je vyriešiť daný spor k spokojnosti oboch strán, teda dospieť k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim za pomoci tretej strany.
  2. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@daysy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS").
  3. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené fyzické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Kupujúci je oprávnený sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
  4. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Kupujúci može podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ − fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci, ako prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.daysy.sk, je v súlade s autorským zákonom a platnými právnymi predpismi oprávnený vykonávať majetkové autorské práva k tejto stránke a internetovému obchodu.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.daysy.sk a súčasne ich kupujúci obdrží v prílohe potvrdzujúceho e-mailu, čím je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa primerane aplikujú aj na kúpnu zmluvu, ktorú ohľadne tovaru ponúkaného na stránke www.daysy.sk predávajúci a kupujúci uzavrú prostredníctvom e-mailu. Kúpna zmluva sa v tomto prípade považuje za uzavretú momentom, kedy kupujúci vyjadrí svoj záväzný súhlas s cenovou ponukou predávajúceho.
  4. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.3.2017. V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné tie všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti ku dňu nákupu.

Storno objednávky

V prípade, že Ste si Váš nákup Daysy rozmysleli, prosím, kontaktujte nás čo najskôr (e-mailom na info@daysy.sk, alebo telefonicky na čísle 0915 202 508), aby sme predišli odovzdaniu Vašej objednávky prepravcovi.

  Formulár na odstúpenie od zmluvy [PDF]

  Formulár na odstúpenie od zmluvy [WORD]

  Reklamačný protokol [PDF]

  Reklamačný protokol [WORD]